1. Bundesliga 2007/08

24.05.2008 TKV Grönwohld I TKC Hirschlanden I 14:18 45:57
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
M. Zaczek A. Merke A. Schneider R. Schlotz H. Füßinger 8:0 17:11
5:43:26:43:1
M. Hümpel H. Füßinger 3:5A. Merke 7:9A. Schneider 10:14R. Schlotz 14:183:5 10:11
0:12:23:45:4
K. Schäfer R. Schlotz 11:13H. Füßinger 20:24A. Merke 32:39A. Schneider 45:572:6 12:19
4:63:32:23:8
C. Naue A. Schneider R. Schlotz H. Füßinger A. Merke 1:7 6:16
2:21:41:52:5
24.05.2008 TKC Hirschlanden I TKV Grönwohld I 18:14 57:45
Gegner 1 Erg. Gegner 2 Erg. Gegner 3 Erg. Gegner 4 Erg. Punkte Tore
A. Merke M. Zaczek M. Hümpel K. Schäfer C. Naue 4:4 13:11
4:52:22:25:2
H. Füßinger M. Hümpel 5:3K. Schäfer 9:7C. Naue 14:10M. Zaczek 18:145:3 10:7
1:03:35:11:3
R. Schlotz K. Schäfer 13:11C. Naue 24:20M. Zaczek 39:32M. Hümpel 57:454:4 18:16
6:44:14:64:5
A. Schneider C. Naue M. Zaczek M. Hümpel K. Schäfer 5:3 16:11
2:22:34:38:3

Protokoll

TKV Grönwohld I TKC Hirschlanden I 14:18 45:57
M. Zaczek A. Merke 5:4
M. Hümpel H. Füßinger 0:1 2:2 5:5
K. Schäfer R. Schlotz 4:6
C. Naue A. Schneider 2:2 3:5 11:13
M. Hümpel A. Merke 2:2
K. Schäfer H. Füßinger 3:3 5:7 16:18
C. Naue R. Schlotz 1:4
M. Zaczek A. Schneider 3:2 7:9 20:24
C. Naue H. Füßinger 1:5
K. Schäfer A. Merke 2:2 8:12 23:31
M. Hümpel A. Schneider 3:4
M. Zaczek R. Schlotz 6:4 10:14 32:39
M. Zaczek H. Füßinger 3:1
C. Naue A. Merke 2:5 12:16 37:45
K. Schäfer A. Schneider 3:8
M. Hümpel R. Schlotz 5:4 14:18 45:57